ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند      تا تو نانی به کف اری و به غفلت نخوری 

ابزار و ملزومات

تصحیح جستجو