ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند      تا تو نانی به کف اری و به غفلت نخوری 

درباره ما

فروشگاه اینترنتی( شاپ افسر) درتاریخ 97/9/6 در شهر اردبیل راه اندازی گردید .

امید داریم که بتوانیم رضایت خاطر مشتریان را بخوبی برآورده نماییم.

در حال حاضر ما فعلا یک تیم کوچک دونفره هستیم که امید است بتوانیم با تیم بزرگتر خدمات بیشتری ارایه دهیم.

مدیرمسئول:علی افسر قره لر

همکار مالی:عباس افسر قره لر