ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند      تا تو نانی به کف اری و به غفلت نخوری 

تولید کننده مورد علاقه خود را پیدا کنید

حرف اول تولید کننده:    ا    ب    ت    د    ز    ش    ص    ط    ف    ه    پ    گ

ا

ب

ت

د

ز

ش

ص

ط

ف

ه

پ

گ